Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Výchovná poradkyně

Image

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Marcela Kaderová – výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30 h

Prosíme rodiče, aby si konzultaci domluvili předem (možné přímo nebo přes třídní učitelku).

Náplň činnosti výchovné poradkyně:

1. Metodická a informační činnost
- úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy
- sjednocuje diagnostické činnosti třídních učitelů
- uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
- organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
- projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
- podílí se na zpracování individuálního plánu, individuálního výchovného plánu a další dokumentace
- soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

3. Specifické oblasti
- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče - učitel, učitel - žák, žák - žák)
- sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita) a navrhuje nápravná řešení
- spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právním odborem na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem či jinými příslušnými organizacemi

4. Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
- zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
- eviduje nabídku studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce
- je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol
- zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
- poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení