Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Výchovná poradkyně

Image

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Marcela Kaderová

Konzultační hodiny:
Po 14:00 - 15:00 h

Email:

Výchovná poradkyně:

  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování
  • poradenských služeb těchto žáků školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
  • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužíváni, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Výchovná poradkyně pro volbu povolání (kariérové poradenství):

  • poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům (poradenská činnost v oblasti volby dalšího studia a povolání, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek, sepsáním odvolání apod.)
  • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce, zajišťuje skupinové návštěvy žáků v tomto středisku
  • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), v případě zájmu zprostředkovává individuální diagnostiku profesních a vzdělávacích předpokladů v PPP
  • nabízí metodickou a informační podporu učitelům (zařazení témat týkajících se volby povolání do výuky, informace o přijímacím řízení na SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlášek a zápisových lístků apod.)

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Stále platí možnost podat 2 přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení na 2 SŠ (případně na dva obory vzdělání na jedné škole).

Přihláška se vyplňuje na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).