Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.Historie ZŠ a MŠ Toužim

Image

Zvláštní škola byla založena ve školním roce 1966-67

Ředitelkou byla ustanovena paní Hana Rejhonová. Školu počátkem školního roku navštěvovalo 13 žáků, na konci to bylo již 23 žáků. S uvedením školy do provozu pomáhalo tehdejší vedení ZDŠ. Třída ZŠ byla umístěna na národní škole. Učebnice nebyly, provizorně byly vytvořeny z vyřazených učebnic ZDŠ. Po půl roce byly škole propůjčeny učebnice z jiných ZŠ.

Školní rok 1967- 1968

V tomto šk. roce je zřízena dvojtřídní škola a vyučuje zde pí. ředitelka H. Rejhonová a pí. B. Dezortová.

Školní rok 1968- 1969

Škola má 24 žáků. Druhá třída je umístěna v budově ZOV (zemědělské učiliště). Rozdělení školy do dvou budov značně ztěžuje práci učitelů.
Na škole začíná působit p. uč. Stehlík.

Školní rok 1970- 1971

Škole vypomáhají učitelé ZDŠ – pí. uč. Střesková (fyzika) a p. uč. Huml (dílny).

Školní rok 1972- 1973

Při ZŠ je založeno SRPŠ. Předsedou výboru byl zvolen p. Smolík.
Učitelé se musí účastnit politických školení.

Školní rok 1974- 1975

Děti začínají pracovat v zájmových kroužcích. Na škole probíhají jedny z prvních besed s příslušníky tehdejší VB, s pracovnicemi městské knihovny, s pracovnicemi polikliniky, požárníky .
Žáci školy se účastní různých sportovních soutěží jako je atletika, kopaná. Pořádají též výlety s oblíbeným stanováním.

Školní rok 1976- 1977

Škola má 28 žáků, které vyučuje pí. řed. Rejhonová, pí. uč. Hejtmánková (Pv – dívky) a p. uč. Stehlík.
Škola uzavřela smlouvu s MŠ v Toužimi o vzájemné pomoci na poli branné výchovy. Do střelby z malorážky zapojila p. Pánka a p. Domína.

Školní rok 1978- 1979

Zápis z kroniky: “ Dnes, 1.3.1979, chybí J.Janičo. Naposledy nebyl ve škole 7.6.1976!!! Je to pravděpodobně alespoň československý neoficiální rekord.“

Školní rok 1979- 1980

Na škole se vyučuje stále ve dvou třídách. I. třída (2., 3., 4., 5.p.r.) a II.třída (6. až 9.p.r). Ve 2.postupném ročníku se začíná vyučovat podle nové koncepce výuky.

Školní rok 1980- 1981

Škola má čtyři třídy, které navštěvuje celkem 50 žáků. V jednotlivých třídách vyučují pí. řed. Rejhonová, p. uč. Stehlík, p. uč. Schejbal a pí. uč. Žižková.
Výuka podle nové koncepce se připravuje ve 3.p.r. Zajímavostí je, že škole nebyly dodány pomůcky, takže si je vyučující musí vyrábět sami. Důraz je kladen především na pracovní vyučování a na dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

Školní rok 1981- 1982

Místo pí. uč. Žižkové na školu nastupuje p. uč. Slezárik. Je zahájen plavecký kurz žáků ve Žluticích.
Žáci se účastní sběru léčivých rostlin.

Školní rok 1982- 1983

Dne 7.3.1983 proběhl celoškolní poplach CO, který ukázal dobrou připravennost žáků i učitelů školy.

Školní rok 1983- 1984

Žáci se zúčastnili dvou sportovních akcí zvláštních škol. Na přespolním běhu v Karlových Varech vybojovali 2.místo (J. Daněk) a 3. místo
(M. Kolenová), v atletice v Ostrově nad Ohří 3. místo (Z. Radostová).

Školní rok 1984- 1985

V tomto školním roce má škola již 5 tříd. Na školu nastupuje paní učitelka Ingrid Fišerová.
Žáci školy se účastní sběru odpadových surovin a sběru léčivých rostlin, za který získali 1. místo mezi školami (20,1kg).

Školní rok 1985- 1986

Školu navštěvuje 66 žáků. 7 z nich se spolu s panem učitelem Slezárikem zúčastnilo zájezdu do Bulharska.

Školní rok 1986- 1987

Škola slaví 20 let od založení. Byla uspořádána výstava prací žáků školy. Žákům v tomto roce přibyly nové a náročné předměty – technické kreslení, nauka o přírodě, nauka o společnosti.
Žák J.Rachvalský získal 1.místo na okrese za sběr léčivých rostlin.

Školní rok 1988- 1989

1. září zahájen školní rok hodinou míru. Na školu nastupuje pí. uč. Květa Kovandová. Při škole pracují kroužky keramický (p. uč. Slezárik), recitační (pí. uč. Fišerová) a fotografický (p. uč. Schejbal).
3. -5. třída se na konci školního roku účastní školního leteckého zájezdu do Prahy. Začátkem června proběhla na naší škole následná krajská inspekce, která dopadla dobře.

Školní rok 1989- 1990

Ve škole je zapsáno 64 žáků v pěti třídách. Škola se dočkala vlastní školní družiny a do funkce vychovatelky byla přijata paní Jaroslava Kuberová.
Zápis z kroniky: “ Do listopadu se na naší škole neudála žádná větší událost a pak přišel 17. listopad. Přivítali jsme tuto revoluční událost s nadšením. Jsme rádi, že už můžeme dětem říkat pravdu, že budou změněny učebnice – snad k lepšímu. S radostí jsme sledovali, jak děti nadšeně vítají tyto změny, jak si váží osobnosti Václava Havla.“

Školní rok 1991- 1992

V konkurzu na místo ředitele naší školy byla jmenována paní Ingrid Fišerová.
Z učitelského kolektivu odchází p. uč Slezárik, jako vychovatelka pracuje pí. uč. Bernatová.

Školní rok 1992- 1993

Celá škola sídlí v bývalém pavilonu ŠD v prvním poschodí. Na stěhování, malování a úklidových pracích se podíleli všichni vyučující i žáci. V tomto školním roce odchází do důchodu paní Hana Rejhonová, nastupuje pí. uč. Antonie Dederová a pí. uč. Božena Hlousová.
Žáci 5. až 9. p. r. jeli na školní výlet do Prahy díky sponzorskému daru p. Holoubka, který dětem zaplatil autobus.

Školní rok 1993- 1994

Poprvé v dějinách naší školy byli přijati žáci do 1.postupného ročníku a na škole začalo pracovat i oddělení pomocné školy. Na školu nastupuje paní učitelka Eva Erlebachová, pod jejímž vedením dosáhly děti ve výtvarných soutěžích vynikajících úspěchů.

Školní rok 1994- 1995

Školu navštívili speciální pedagogové z Belgie. Byl pro ně připraven zajímavý program. Učitelé si vyměnili zkušenosti v práci s dětmi. Na jaře se uskutečnila návštěva spec.pedagogů z naší školy v Belgii.
V jarních měsících začaly na zvláštní škole probíhat tzv. „Cesty za poznáním“ .
Žáci úspěšně reprezentují školu v okresních soutěžích PALETA 95, Šikovný chlapec, Běh 17. listopadu, Praktická dívka, Schodoběh a turnaj v kopané. Žáci mají též možnost změřit své schopnosti ve školních soutěžích (pěvecká, přírodopisná, recitační a dějepisná).

Školní rok 1995- 1996

Žáci jsou rozděleni do šesti tříd, byly otevřeny další dva ročníky – záuční ročník, kde jsou umístěni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a nebyli přijati do žádného učebního oboru, dále pak přípravný ročník, kde jsou děti s odloženou školní docházkou. O ty se stará pí. uč. Alena Bahníková.
V prosinci byla zahájena přestavba stávající kuchyně ZŠ na cvičnou kuchyňku, jídelnu a pracovnu Vv a Pv. V březnu byla vybudována prosklená přepážka, která odděluje naší školu od základní umělecké školy.
Žáci začínají pracovat na novém školním pozemku.
Ve dnech 13.-24.5 vykonala ČŠI na naší škole hloubkovou inspekci, která dopadla velice dobře.

Školní rok 1996- 1997

Jsou otevřena dvě oddělení ŠD , kde pracují dvě vychovatelky – paní Božena Hlousová a paní Marie Bernatová.
V tomto školním roce slavila zvláštní škola 30 let od založení. Oslavy byly zahájeny vernisáží.
23.5. 1997 proběhla následná kontrola ČŠI. Inspektor p. Mottl byl s prací školy spokojen.

Školní rok 1997- 1998

Na jaře dokončena úprava školního pozemku.
Na školní výlet jeli žáci do ZOO Plzeň a do vojenského muzea ve Zruči.

Školní rok 1998- 1999

Na školu nastupuje pí. uč. Marcela Kaderová.
V „Domě dětí“ je umístěna naše speciální mateřská škola, která má dvě třídy – pro děti s více vadami (p.uč. Archmanová) a pro děti s odloženou školní docházkou (p.uč.Bahníková). Slavnostního otevření se zúčastnila i televize.
Naše škola uspořádala celookresní soutěž “ Překážková dráha“. Družstva Toužim A a Toužim B získala 1. a 2. místo, v jednotlivcích jsme obsadili první 3 místa.

Školní rok 1999- 2000

Od února naší škole náleží celý bývalý dům dětí, kde jsou umístěny obě třídy spec. MŠ, školní družina a učebna dílen.

Školní rok 2000- 2001

Učitelský sbor ZvŠ posílila pí. uč. Petra Hanzlíčková.
V tomto roce byla v naší speciální MŠ nově otevřena třída pro děti s vadou řeči.V této třídě má paní učitelka Martina Čapková 10 dětí. Logopedii v MŠ vyučuje paní učitelka Božena Hlousová.
V únoru uspořádala naše škola první ročník okresní soutěže PÁKA, ve které naši žáci obsadili v ml. kategorii první tři místa a ve st. kategorii
1. a 2. místo.
9.- 11.4. se uskutečnila na naší škole hloubková inspekce, která dopadla velmi dobře.
Během školního roku nás zaskočila i jedna velice smutná zpráva.
Dne 6.12.2000 zemřela bývalá ředitelka školy paní Hana Rejhonová.

Školní rok 2001- 2002

Ředitelkou školy je i nadále pí. Ingrid Franková a zástupkyní ředitelky pí. uč. Jaroslava Kuberová. ZvŠ má 57 žáků a spec. MŠ 28 žáků. S dětmi ve ŠD pracují vychovatelky pí. A. Bahníková, pí. M. Bernatová a nově
pí. Fr. Görglová.
Na jaře proběhly besedy „Kriminalita mládeže“ a „Protidrogová prevence“.
Tři naši žáci se zúčastnili finále kola soutěže „O nejlepší výkres libovolnou technikou“ v Karlových Varech.

Školní rok 2002- 2003

V září byla dovybavena počítačová učebna. Žáci mají k dispozici 6 PC, do kterých byly nainstalovány výukové programy.

Školní rok 2003- 2004

Do spec. MŠ nastupuje pí. uč. Jitka Carvová a jako uč. ZvŠ a vychovatelka ŠD pí. uč. Markéta Březinová.
Od pololetí jsme zahájili individuální výuku žáka 3.p.r.
V květnu proběhla soutěž Kouzelný svět keramiky v Karlových Varech, ve které naše práce „Ulice“ získala přední ocenění.
Pro I. stupeň připravily pí. učitelky literární a recitační soutěž.
Na konci června si uspořádali žáci 7. a 9. p.r. svůj poslední společný výlet do Plzně. Navštívili ZOO, podzemí města a plavecký bazén na Slovanech. Příjemně prožitý den zakončili historicky první nocí strávenou ve škole.

Školní rok 2004- 2005

V září postihla naši školu zpráva ze všech nejsmutnější. Na následky zákeřné nemoci zemřela naše dlouholetá kolegyně a výborná učitelka paní Jaroslava Kuberová.
V březnu jsme s žáky 1. až 4. p.r. uskutečnili cestu za poznáním do odchovny koní v Ostřetíně.
Naše škola se přihlásila do projektu Jaro v Evropě. Pan ing. V. Šusta věnoval naší škole lípu, kterou žáci zasadili na školní zahradě v rámci akce „Zasaď svůj strom Ústavy EU“.

Školní rok 2005- 2006

Naše škola dostala nový název Základní škola praktická a mateřská škola Toužim.
Na školu nastupuje pí. uč. Markéta Dornicová.
Zúčastňujeme se divadelních představení v naší spec. MŠ a v MŠ Sluníčko.
V prvním adventním týdnu žáci a učitelky naší školy zazpívali koledy v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad pod rozsvíceným vánočním stromem.
Další premiérou naší školičky se stala vernisáž výstavy, kterou jsme nazvali „VÁNOCE RUKAMA DĚTÍ.“ Kalendářní rok jsme zakončili vánoční besídkou, ve které děti zpívaly koledy a přednášely básně.
V březnu jsme si prvně vyzkoušeli soutěž „Umíme to s počítačem“ v Ostrově nad Ohří.
Květen byl bohatý na společné akce škol Karlovarského kraje. V Lidovém domě v Karlových Varech – Stará Role jsme předvedli taneční pásmo „Řemesla“ v krajské soutěži Pohyb s hudbou. Součástí byla i výstava Kouzelný svět keramiky, na které se pyšnila kolektivní práce našich žáků nazvaná Pevnost.
Nenechali jsme si ujít mezinárodní soutěž v letecké akrobacii „Karlovarský pohár“ na letišti v Přílezích.
Pořádali jsme Atletický čtyřboj na nově otevřeném víceúčelovém atletickém hřišti.
Již poněkolikáté jsme pro děti připravili oslavu MDD.
Školní rok jsme zakončili krásným výletem na zámek Chyše.

Školní rok 2006- 2007

Začátek šk. roku byl netradiční. Navštívili nás redaktoři Čt1, aby natočili krátkou reportáž o nově upravené třídě pro pět nejvíce tělesně a mentálně postižených dětí. Do prvního poschodí, kde se jejich třída nachází, jim pomáhá schodolez. V této třídě vyučuje pí. uč. Bahníková a asistentka pedagoga Tereza Hosnedlová.
Pedagogický sbor ve spec MŠ posílila pí. uč. Jana Dědouchová.
V okresní soutěži ve Schodoběhu v Karlových Varech obsadili naši žáci 1. a 2. místo.
Na podzim jsme si prohlédli potravinový závod Hollandia a.s. v Krásném Údolí.
Těšili jsme se na masopustní karneval, který jsme uspořádali v tělocvičně ZŠ. Při zahajovací promenádě jsme ocenili a vyhodnotili 11 nejlepších masek, v nichž někteří žáci byli opravdu k nepoznání. Za přítomnosti místostarosty p. Kadery proběhla též karnevalová svatba.
Na jaře jsme vybojovali 3. místo v okresní soutěži Praktická dívka a s kolektivní prací DINOPARK jsme v krajské soutěži Kouzelný svět keramiky v K.Varech získali nejvyšší ocenění poroty a obecenstva.
V rámci „Cest za poznáním“ jsme navštívili hrad Hartenštejn v Bochově, ZOO v Plzni a mistrovství republiky v letecké akrobacii v Přílezích.
Zúčastnili jsme se též všech sport. soutěží v rámci okresu i kraje a naše žákyně Šárka Šimková postoupila do celorepublikového kola v lehké atletice, kde vybojovala ze 42 závodnic 8. místo.
1. června jsme oslavili 40. výročí vzniku naší školy za účasti představitelů města, zástupců HVB Bank, kolegů ze sousedních praktických škol a rodičů našich dětí. V přízemí naší budovy jsme uspořádali krásnou výstavu prací žáků naší školy.
Ke konci šk. roku jsme se v K. Varech – Staré Roli poprvé zúčastnili „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ a obsadili jsme 4. místo.
Náročný šk. rok jsme zakončili výletem na zámek Kozel (speciální třída) a do hlavního města Prahy (1. až 9. p.r.).

Školní rok 2007- 2008

V září jsme navštívili DINO PARK v Plzni, kde jsme si prohlédli modely dinosaurů a přes 3D brýle jsme nahlédli do světa pravěku.
Koncem října jsme se všichni zapojili do týdenního projektu „ZDRAVÁ VÝŽIVA“, který jsme zakončili s vedoucí školní jídelny pí. Kotleškovou na téma „Zdravé stravování“.
V listopadu vybojovali naši žáci Šárka Šimková a Petr Kuča dvě 1.místa v okresní soutěži „Běh 17.listopadu“.
Besedou „Nebezpečí návykových látek“ zakončili žáci 4.-9.ročníku školní projekt „Závislosti na kouření, alkoholu a drogách.“
Na konci listopadu jsme se vydali autobusem do Úněšova na předváděcí den strojní firmy John Deere.
V soutěži „Praktická dívka“ v Karlových Varech si výborně vedla dvojice Eva Pastorková a Tereza Oláhová. Vybojovala 1.místo z pěti zúčastněných škol.
V okresní soutěži „PÁKA“, kterou pořádá tradičně naše škola získali naši borci Michal Oláh a Ernest Berki dvě 1.místa a Jaroslav Peha místo druhé.
V dubnu předvedly v Karlových Varech Staré Roli děti 3.-5.roč. taneční vystoupení nazvané „Děti tančí“.
V tomtéž měsíci pořádala naše škola jubilejní 10.ročník krajské soutěže „Překážková dráha“, kterého se zúčastnilo 7 škol. Naši Tarzánkové a Tarzanky opět nezklamali, zvláště hbitá děvčata nepustila na přední místa ani jednu cizí závodnici. Pořadí: 1.místo-Š.Šimková, 2.místo-E.Pastorková, 3.místo-J.Junková a 5.místo-S.Stašková.
Na konci května vybojovalo družstvo ve složení J.Janoušková, Š.Šimková, M.Janoušek a L.Švejkovský v krajském kole dopravní soutěže Mladých cyklistů 2008 1.místo a J.Janoušková obsadila v kategorii dívek 1.místo.
Kromě cest za poznáním jsme pro děti uspořádali školní výlet do Doubí u Karlových Varů, odkud jsme pěšky urazili lesní cestou 9km Svatošskými skalami až do Lokte.

Školní rok 2008- 2009

Řadu pedagogů posílila pí.uč. Simona Neprašová a asistentka pedagoga Marta Vacínová.Zástupkyní ředitelky školy se stala Mgr. Jana Zelená.
Naše děti zazářily v okresní soutěži „Schodoběh 2008“ v Karlových Varech, kde získal M.Junek-1.místo, T.Pehová-1.místo a B.Peha-3.místo.
Na podzim jsme se zapojili do celostátní ankety o nejsympatičtější strom ČR. Vybrali jsme si 670let starou lípu J.Gurreho, pro kterou jsme sbírali podpisy nejen ve škole, ale i v okolí bydliště. Námi podporovaná lípa se stala vítězkou 7.ročníku této ankety.
Koncem října, začátkem listopadu se v budově naší školy nevyučovalo z důvodu výměny oken. V prosinci dostala naše škola nový kabát.
Opět jsme uspěli ve sportovní soutěži „Běh 17.listopadu“, kde jsme získali tři 1.místa: B.Peha, T.Pehová a P.Kuča.
Poprvé v historii školy se paní učitelky Březinová a Erlebachová oblékly do kostýmů Mikuláše a čertice a společně s nejstaršími dětmi uspořádaly pro děti nadílku.
16.-19.2.2009 proběhla na naší škole hloubková kontrola ČŠI s výborným závěrem.
Děti ze ZŠS navázaly spolupráci s Mgr. Evou Kořínkovou, uč.ZŠ Toužim a jejím speciálně vycvičeným psem Floriánem.
V okresním kole soutěže „Umíme to s počítačem“, které proběhlo v Ostrově, vybojovala naše dvojice K.Suchanová a M.Janoušek 2.místo a postoupila tak do krajského kola soutěže, kde obsadila příčku nejvyšší.
V dubnu odjeli žáci 7.-9.ročníku do Karlových Varů, aby ve velkém sále hotelu Thermal shlédli představení s tematikou bezpečnosti silničního provozu pod názvem The Action – Besip Tour 2009.
Naše škola opět pořádala krajské kolo „Opičí dráha“. 1.místo- P.Kuča s rekordem školy 39,5s, 2.místo-M.Junek, 3.místo-J.Dvořák a 4.místo L.Švejkovský. V soutěži děvčat obsadila naše nejmladší závodnice K.Kolenová z 5.ročníku 3.místo.
V okresní soutěži Kouzelný svět keramiky v Karlových Varech nás reprezentovala kolektivní práce „Relaxujeme pohybem“ a obsadila 2.místo.

Školní rok 2009- 2010

Na začátku října jsme přichystali pro starší žáky „Cestu za poznáním“ spojenou s exkurzí do keramické dílny manželů Chmelařových v Radyni.
Mladší žáci uskutečnili exkurzi do HZS Toužim, aby si udělali představu
o tom, co všechno obnáší náročné povolání hasičů.
Opět jsme obsadili přední příčky soutěží v Karlových Varech – Schodoběh a Běh 17.listopadu.
V listopadu jsme zajistili pro žáky besedu ve školní knihovně, kde si žáci soutěživou formou prověřili své znalosti z literatury.
V tomto měsíci zahájili žáci 8. a 9. ročníku třídní projekt „Moje povolání“ exkurzí na Úřad práce v Karlových Varech a pokračovali exkurzí do SOU Toužim – obor květinářské a aranžérské práce a kuchař, číšník.
Z důvodu chřipkové epidemie byla naše škola uzavřena, a tak k nám letos ani Mikuláš s čertem nepřišli. Předvánoční čas jsme si zpříjemnili vánoční besídkou.
V masopustním čase jsme uspořádali „Dětský karneval“. Během dopoledne stráveném v tělocvičně ZŠ Toužim byla pro masky připravena spousta zajímavých a neobvyklých soutěží, do kterých se všichni s nadšením zapojili a dostatečně se vyřádili.
Dvojice dívek 9.ročníku Kamila Suchanová a Jana Janoušková se zúčastnila okresního kola soutěže Umíme to s počítačem. Dívky vybojovaly 1.místo. V krajském kole této soutěže obsadily 2.místo.
Na konci března uspořádala naše škola jubilejní 10.ročník krajské soutěže „Páka 2010“, ve které sílu změřilo 23 borců z 8 škol Karlovarského kraje. Antonín Oláh v těžké váhové kategorii obsadil 1. místo a Aleš Oláh
ve střední váhové kategorii 3.příčku.
„Nejpraktičtější jsou dívky z Toužimi“ se objevilo v Karlovarském deníku, neboť naše Eva Pastorková a Jana Janoušková zvládly všechny soutěžní kategorie nejlépe a obsadily 1.místo.
V krajské soutěži Kouzelný svět keramiky získala kolektivní práce
žáků 8. a 9.ročníku nazvaná „Náš totem“ 1.místo, a tak se její autoři vypravili 12.dubna do Krajské knihovny ve Dvorech, aby se zúčastnili slavnostního vyhlášení a převzetí cen vítězů. Téhož dne navštívili muzeum Jana Bechera v Karlových Varech.
Během roku jsme pro žáky zajistili několik odborných besed, například „Řekni drogám ne“ v Thermalu v Karlových Varech.
V květnu proběhlo v Ostrově nad Ohří okresní kolo soutěže „Atletický čtyřboj“, ve kterém Tereza Pehová vybojovala 1.místo a postoupila do krajského kola.
V dopravní soutěži „Mladých cyklistů“ obsadilo naše družstvo 2.místo.
Nejmladší žáci 2.,3. ročníku a třídy ZŠS odjeli na poznávací výlet do Karlových Varů a do ZOO v Plzni.
Oslavu MDD jsme letos uskutečnili v prostorách školy z důvodu deštivého počasí.
Na konci června reprezentovalo družstvo chlapců naši školu v „Malé kopané“ a družstvo dívek ve „Vybíjené“. Dívky vybojovaly 1. místo.
V ZŠP Bochov proběhl 1.ročník soutěže „Bezpečný svět“, ve které jsme získali 3. a 4.místo.
V posledních dnech školního roku jsme zprostředkovali pro žáky 2.-9.ročníku exkurzi do školícího centra Černošín.
Dvěma žákyním se v průběhu roku narodila miminka Mireček a Martínek.
Naši školu opustilo 8 žáků a všichni byli přijati do učebních oborů.
Zástupkyně naší školy Mgr.Jana Zelená změnila pracoviště a do důchodu odešel Mgr. Milan Kadera.

Školní rok 2010- 2011
Na začátku října jsme se vypravili na „Cesty za poznáním“ . Žáci ZŠSplnili úkoly třídního projektu „Podzim je tu“. Pro žáky 2. a 3.r. a žáky ZŠS byla připravena cesta v rámci projektu „Třídíme odpad“. Žáci 5.-9.r. se vydali na rozhlednu Krásno s cílem poznat historické památky Karlovarského kraje.
Prosincové dny prosycené vánočním těšením nabídly našim žákům množství zajímavých činností. Uspořádali jsme „Mikulášské nadělování a čertovské hromování“ a předvánoční besídku pro hosty a sponzory školy.
Koncem února se stala nejvýznamnější událost naší školy. Byl zrealizován projekt na bezbariérový přístup, který usnadnil život třem tělesně postiženým žákyním. Na projektu se finančně podílely Nadace ČEZ, Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77, firma OZAP. Všem velice děkujeme:-)
V březnu jsme uspořádali pro žáky školy tradiční KARNEVAL spojený se soutěžemi a oblíbenou diskotékou.
Již tradičně jsme se zúčastnili krajských a okresních soutěží. V Praktické dívce obsadila děvčata 8.r. G. Berkyová a Martina Bronecová 2. místo.
Pořádali jsme již 11. ročník soutěže v Páce, ve kterém změřili své síly borci z 9 škol karlovarského kraje. Na dodržování pravidel dohlížel mistr Evropy v silovém trojboji pan Zoltán Kanát. Ve střední váhové kategorii vybojoval A.Oláh 1.místo. Druhou soutěží pořádanou naší školou byla Překážková dráha, ve které nejvyšší příčky obsadili T.Pehová (1.místo), K.Kolenová (2.místo) a B. Peha (1.místo).
Ve vysoké konkurenci soutěže ve florbalu ve Žluticích vybojovalo naše družstvo 1. místo.
Žáci naší školy přijali pozvání ing. M. Škody, ředitele firmy Hollandia, na zajímavou exkurzi do AGRO Otročín a Hollandia Krásné Údolí.
Na konci šk.roku vybojovalo družstvo dívek ve složení T. Pehová, L.Trávníčková, S.Mikulášová, M.Bronecová a G.Berkyová 1.místo
v krajské soutěži ve vybíjené.
Poprvé jsme se zúčastnili se žáky se středně těžkým handicapem „Letních sportovních her“ V Mariánských Lázních.
Poslední dny před prázdninami nám zpříjemnila akce profesionálních hasičů, policie a záchranářů „Na den hasičem“.
Žáci 8.a 9.r. si užili krásné dopoledne v Plzni v bazénu na Slovanech.
Závěr školního roku byl věnován environmentální výchově při školním výletě na ekologickou farmu KOZODOJ v Karlových Varech.

Školní rok 2011- 2012

Na podzim žáci ZŠS navštívili Dům pohádek v Plzni.
5.12. k nám jako každý rok zavítal Mikuláš, anděl a čertovská tlupa. Kalendářní rok jsme tradičně zakončili vánoční besídkou.
V únoru proběhl 12. ročník Páky s 1. zkušebním ročníkem pro děvčata. Naši borci opět obsadili přední místa ve všech váhových kategoriích.
1. jarní den patřil na naší škole krajské soutěži v Překážkové dráze. Získali jsme 2. a 3. místa v kategorii dívek a chlapců.
V dubnu uspořádala naše škola 1. ročník krajské soutěže Florbal, kterého se zúčastnilo 9 družstev z celého Karlovarského kraje. Naši chlapci vybojovali zlaté medaile a putovní pohár.
V rámci projektového dne se žáci 2.stupně podívali na zříceninu hradu Hartenštejn u Bochova.
V okresní soutěži Praktická dívka v Karlových Varech vybojovalo naše družstvo krásné 3. místo.
Konec května patřil závodům v atletice. V okresním kole jsme obsadili 2. a 3. místo a v krajské soutěži pak 4. a 5. místo.
V posledním měsíci školního roku jsme pro žáky celé školy uspořádali Putování za prameny minerálek.
Letní sportovní hry si užili žáci se středně těžkým handicapem.
1. místo obsadili chlapci v malé kopané v Chodově a 2. místo pak dívky ve vybíjené v Karlových Varech.
Závěr školního roku patřil výletu na rašeliniště Tajga.

V září byla dovybavena počítačová učebna. Žáci mají k dispozici 6 PC, do kterých byly nainstalovány výukové programy.