Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Historie mateřské školy Domeček

Image

 

MŠ byla zřízena při ZVŠ Toužim v září 1995. 

Během roku 1999/2000 se postupně z jednotřídní MŠ stala školka se třemi

třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (odklad školní docházky, vady řeči, kombinované vady, zdravotní postižení). S účinností od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací.

Od 1. 9. 2005 došlo ke změně názvu školy na Základní škola praktická a mateřská škola Toužim. Děti s tělesným postižením, které byly integrovány do I. třídy MŠ, byly v roce 2006 přeřazeny do nově otevřené třídy ZŠS v budově ZŠP. Tím se uvolnil prostor pro děti 3 - 4leté. Mateřská škola sídlila do dubna 2009 ve starší dvoupodlažní budově v Kostelní ulici, jako odloučené pracoviště. Neodpovídající polohu jsme se snažili kompenzovat kvalitním zázemím interiéru. Každým rokem se nám dařilo vylepšovat naše prostředí (2000 - nové centrální plynové vytápění, 2001 - nová střecha, 2002 - nové sociální zařízení v 1. patře, nové prostory pro šatnu dětí, nové vchodové dveře, 2006 - bezbariérový přistup v přízemní části). Neustále jsme upravovali a zlepšovali vnitřní prostory, vždy podle finančních možností zřizovatele a podpory sponzorů.

Velkým negativem byla absence vlastní školní zahrady. Využívali jsme proto veřejných prostor v okolí školky, sportoviště u základní školy a po domluvě i školní zahradu MŠ Sluníčko, se kterou spolupracujeme i v oblasti kulturní a sportovní.

Ve školním roce 2008/2009 proběhly organizační změny v uspořádání tříd, protože byl objekt MŠ na podzim roku 2008 prodán novému majiteli. Do dubna 2009 fungoval provoz MŠ v provizorních a ne vždy ideálních podmínkách. Díky zřizovateli, který nám přidělil a zrekonstruoval nové prostory v areálu MŠ SLUNÍČKO, jsme se mohli přestěhovat a zahájit provoz v nové budově od 2. dubna 2009.

Od září 2012 je přemístěn provoz školní družiny do budovy ZŠ, v přízemí se tak uvolňuje jedna třída. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a šatny, a proto mohlo dojít od 1. 12. 2012 k navýšení kapacity MŠ na 35 dětí.

 V září 2013 došlo ke změně názvu školy: ze Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, p. o. na Základní škola a mateřská škola Toužim, p. o. .

Další třída byla otevřena 2. září 2013 s názvem „MOTÝLCI“. Třída byla zaměřena na  výuku anglického jazyka pro děti od 4 – 6 let. Bylo vybudováno dětské hřiště se dvěma herními prvky v prostorách školní zahrady MŠ Sluníčko, které nám zafinancoval sponzor.

V lednu 2014 jsme získali nové prostory pro rozšíření šatny, zprovoznění cvičebny (herny) a keramické dílny.

 OD 1. PROSINCE 2014 DOŠLO K ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ V PROVOZU MATEŘŠKÉ ŠKOLY:

  • 3 třídy MŠ s celkovou kapacitou 35 dětí byly sloučeny do dvou tříd MŠ.
  •  1. speciální třída MŠ s celkovým počtem 10 dětí (se zdravotním postižením – kombinace více vad, těžká vada řeči, tělesné postižení, lehké mentální postižení) byla zřízena se souhlasem KÚ Karlovarského kraje
  • 2. běžná třída MŠ s celkovým počtem 22 děti (většinou se zdravotním znevýhodněním – verbální dyspraxie, dyslalie, opožděný vývoj řeči)

K další organizační změně došlo v září 2015, 2 speciální třídy byly sloučeny v jednu běžnou třídu.