Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Metodik primární prevence

Image

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Mgr. Marcela Kaderová – školní metodička prevence
Konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30 h

Prosíme rodiče, aby si konzultaci domluvili předem (možné přímo či přes třídní učitelku).

Náplň činnosti školní metodičky prevence

1. Metodická a informační činnost
- tvorba, kontrola a realizace preventivního plánu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy)
- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

2. Spolupráce s jinými organizacemi, ZZ, vyučujícími
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s tř. učitelkami)
- spolupráce s tř. učitelkami při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

3. Dokumentace
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školní metodičky prevence, navržená a realizovaná opatření
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

4. Důležité kontakty, informace

www.bezpecnyinternet.cz

Společně k bezpečí
Staré Sedlo 92
398 04 Orlík nad Vltavou
Hlavní koordinátor: Mgr. Michaela Veselá (Tel.: 604 554 231; E-mail )
Koordinátor pro KV kraj: Mgr. Martina Kekulová (Tel.: 604 722 419; E-mail: )

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí: Bc. Petra Maněnová (Tel.: 354 222 593; E-mail: )
Protidrogový koordinátor, preventista kriminality: Bc. Šárka Benešová (Tel.: 354 222 575; E-mail: )
Koordinátor problematiky Romů a národnostních menšin: Mgr. Pavel Vaculík (Tel: 354 222 522; E-mail: )

Linka bezpečí
Telefon: 116 111
E-mail:
Chat: chat.linkabezpeci.cz

Linka ztracené dítě
Telefon:116 000
E-mail:

Rodičovská linka
Telefon: 840 111 234
Telefon: 606 021 021
E-mail:

Nenech to být
Telefon: 722 060 433
E-mail:

Středisko výchovné péče pro děti a mládež:
Krizové centrum Sportovní 28 (Karlovy Vary, Dolní Drahovice)
Tel.: 353222848, 774715266
E-mail:

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Lidická 38
360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 176 511
e-mail: sekretariá
Metodik prevence PPP: Mgr. Martina Fialová ()
Speciální pedagog: Mgr. Marcela Wolfová ()
Sociální pedagog, specialista v otázkách žáků-cizinců: Mgr. Et Mgr. Šárka Rampasová ()

Informace pro žáky:
Dodržuj pravidla bezpečného chování na internetu!

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
2. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
3. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
5. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
6. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!