Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Metodik primární prevence

Image

Školní metodička prevence

Mgr. Jana Peštová

Konzultační hodiny:
Po 14:00 - 15:00 h

Email:

V oblasti práce se žáky a jejich zákonnými zástupci školní metodička prevence zajišťuje především:

  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zprostředkovává komunikaci s pracovníky odpovídajícího odborného pracoviště. To vše ve spolupráci s třídními učitelkami.
  • spolupráci s třídními učitelkami při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd
  • péči o zdravé vztahy v třídních kolektivech
  • prevenci v oblasti zdravého životního stylu a ochrany zdraví
  • prevenci v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy

Důležité kontakty:

www.bezpecnyinternet.cz

Společně k bezpečí

Staré Sedlo 92
398 04 Orlík nad Vltavou
Hlavní koordinátor: Mgr. Michaela Veselá (Tel.: 604 554 231; E-mail )
Koordinátor pro KV kraj: Mgr. Martina Kekulová (Tel.: 604 722 419; E-mail: )
Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí: Bc. Petra Maněnová (Tel.: 354 222 593; 

E-mail: )

Protidrogový koordinátor, preventista kriminality: Bc. Šárka Benešová (Tel.: 354 222 575; 

E-mail: )

Koordinátor problematiky Romů a národnostních menšin: Mgr. Pavel Vaculík (Tel: 354 222 522; 

E-mail: )

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail:
Chat: chat.linkabezpeci.cz
Linka ztracené dítě

Telefon:116 000
E-mail:

Rodičovská linka
Telefon: 840 111 234
Telefon: 606 021 021
E-mail:

Nenech to být
Telefon: 722 060 433
E-mail:
Středisko výchovné péče pro děti a mládež:

Krizové centrum Sportovní 28 (Karlovy Vary, Dolní Drahovice)
Tel.: 353222848, 774715266
E-mail:
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Lidická 38
360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 176 511
e-mail: sekretariá
Metodik prevence PPP: Mgr. Martina Fialová ()
Speciální pedagog: Mgr. Marcela Wolfová ()
Sociální pedagog, specialista v otázkách žáků-cizinců: Mgr. Et Mgr. Šárka Rampasová ()

Informace pro žáky:
Dodržuj pravidla bezpečného chování na internetu!
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
2. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
3. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
5. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
6. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!