Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.


Charakteristika ZŠ

Image


Charakteristika základní školy

 

Budova základní školy je situována v klidné části města s dobrou dopravní obslužností. Jedná se o školu s mnohaletou tradicí – byla založena roku 1966, od té doby prošla mnoha úpravami a rekonstrukcemi.

 

Škola je plně organizovaná, spádová, s kapacitou 65 žáků. Má zřízené třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Většinou jsou přijímáni žáci s mentálním postižením (všech stupňů), s více vadami, s poruchou autistického spektra, se závažnými poruchami učení, aj..

Žáci se vyučují ve třídách základní školy a základní školy speciální.

ZŠ vytváří přátelské prostředí a tvořivé klima. Cílem je vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní společnosti, připravit je na další vzdělávání, vybavit je znalostí základů cizího jazyka a schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační technologie potřebné k uplatnění v jejich praktickém životě. Žáci získávají základní vzdělání.

Výchovně vzdělávací práce ZŠS je zaměřená na rozvoj osobnosti žáka, na získávání takových vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Žáci získají základy vzdělání.

Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do přípravné třídy, kde se systematicky připravují v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předpokládá se, že zařazení do PT vyrovná jejich vývoj a bezproblémové začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy.

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje žákům přípravu na  vyučování.  


Součásti školy:

  • Základní škola (ZŠ)
  • Základní škola speciální (ZŠS)
  • Přípravná třída (PT)
  • Školní družina (ŠD)
  • Mateřská škola (MŠ)
  • Školní jídelna – výdejna

Pro ZŠ, ZŠS, PT a ŠD je vypracovaný školní vzdělávací program PRAKTICKY DO ŽIVOTA, platný

od 01. 09. 2020. Tento ŠVP je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.


Vybavení školy:

V budově školy je šest tříd, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, školní družina, šatna s uzamykatelnými skříňkami, sociální zařízení pro dívky, chlapce, zaměstnance, kabinka pro postižené.

Všechny třídy jsou plně vybavené nastavitelným nábytkem, hracími koutky, vhodnými učebními pomůckami,… K dispozici je i školní jídelna ZŠ Toužim, kam mohou naše děti, žáci i zaměstnanci docházet na obědy. Škola využívá také tělocvičnu a knihovnu vedlejší základní školy, sportovní halu a víceúčelové hřiště.

Usilujeme o to, aby škola byla pro děti bezpečným a vstřícným útočištěm. Výchovná poradkyně, metodička prevence, třídní učitelé i ostatní učitelé a vychovatelé spolupracují při zajišťování potřeb žáků. Máme zpracován funkční preventivní program, vzniklé problémy řešíme podle jasně stanovených pravidel, žákům důsledně poskytujeme podpůrná opatření.

Zákonní zástupci mají možnost kdykoliv se informovat o prospěchu a chování svých dětí, zejména pak ve dnech otevřených dveří. Dobrá komunikace se zákonnými zástupci je jedním z hlavních cílů školy. Vtažení zákonných zástupců do procesu vzdělávání svých dětí je velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu.