Základní škola a mateřská škola Toužim, p.o.

Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách

Vážení rodiče, přetiskujeme pro vás informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách tak, jak byly zveřejněny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Co je pro naši školu a naše žáky důležité? Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

— 1. ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

— 2. ZŠ /třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce). Obdobně se zde použijí všechna pravidla jako pro žáky prvního stupně.

— 3. Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy.

Jak tomu mám rozumět? Naše škola má zřízené třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro naše žáky platí odstavec č. 1.,2., budeme tedy i nadále realizovat vzdělávání na dálku až do 30.6.2020, pokud se stav nezmění a nebude nařízeno jinak. Podle odstavce 2 však mohou nastoupit žáci 1. stupně s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením, a to od 25.5.2020. Není to však povinné (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce). V případě zájmu o nastoupení žáka do školy zákonní zástupci žáka doloží do 18.5.2020 podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, tiskopis je k dispozici ve škole. Chápeme, že tato situace je pro vás, ale i pro nás někdy obtížná, nicméně při spolupráci se nám ji určitě podaří zvládnout a v září se všichni sejdeme v plném počtu a při plné síle. Přejeme hodně zdraví a pevné nervy :) OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Úvod Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní. Příchod ke škole a pohyb před školou Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. — Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu). Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

V budově školy Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Ve třídě Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4 — Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Při podezření na možné příznaky COVID-19 —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý  možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. —Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel. Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Osoby s rizikovými faktory 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 3. Při protinádorové léčbě. 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 5. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 6. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 7. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 8. Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 9. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.). 10.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  • — písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Co připravit před znovuotevřením školy Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Škola informuje zákonné zástupce žáků zejména o: Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně —Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT). Ranní družina není poskytována. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Žák vzdělávaný podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) koná zkoušky v termínu dle školského zákona, tedy na konci 2. pololetí tohoto školního roku, pokud to aktuální epidemiologická situace umožní. Pokud by zkoušky nebyly možné, stanoví ředitel škol náhradní termín nejpozději do konce srpna 2020. Zkoušce je přítomen pouze zkoušený žák a zkoušející učitel (učitelé). Přítomnost další osob (např. osoby vzdělávající žáka), není možná. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými zkoušenými a zkoušejícími. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. (Zkoušet takového žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.) Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona — ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku. — ZŠ /třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce). Obdobně se zde použijí všechna pravidla jako pro žáky prvního stupně. — Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy. — Výuka zdravotní tělesné výchovy je v aktuální mimořádné situaci zakázána.